Hotel 1928

A national landmark full of hospitality

By Gretchen Eichenberg